Отражение в финансовой отчетности аннулирования лицензий

Сообщений: 1544
Зарегистрирован: 16 май 2009, 00:00

Отражение в финансовой отчетности аннулирования лицензий

Сообщение Вячеслав ВАРЕНЯ » 17 май 2009, 08:13

Вячеслав ВАРЕНЯ,
начальник відділу аудиту
ТОВ «Керуюча компанія «Едельвейс»

Відображення у фінансовій звітності анулювання ліцензій

Ключові слова: ліцензія, анулювання ліцензії, відображення у фінансовій звітності

Ситуація
Підприємству в зв’язку з недотриманням ліцензійних умов провадження діяльності рішенням органу ліцензування було анульовано раніше видану ліцензію. Як це вплине на дані фінансової звітності та чи потрібно розкривати цей факт у звітності?

Як вплине на фінансову звітність анулювання ліцензій?
Пунктом 5 П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» право на провадження діяльності віднесено до складу інших нематеріальних активів. Відповідно до пункту 34 П(С)БО 8 нематеріальний актив списується з балансу в разі його вибуття або внаслідок продажу, безоплатної передачі або неможливості отримання підприємством надалі економічних вигод від його використання.

ДЛЯ ДОВІДКИ
Ліцензія — документ державного зразка, який засвідчує право ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду господарської діяльності протягом визначеного строку за умови виконання ліцензійних умов

Зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів призводить до визнання витрат (п. 3 П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»). Залишкова вартість списаних необоротних активів та витрати, пов’язані з їх ліквідацією, відображаються на субрахунку 976 «Списання необоротних активів». Отже, факт списання ліцензії як нематеріального активу вплине на показники рядків 010–012 Балансу (форма № 1) та на показники рядка 160 Звіту про фінансові результати (форма № 2) (п. 31 П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати»). Згідно з пунктом 36.3.4 П(С)БО 8 первісна (переоцінена) вартість та сума накопиченої амортизації нематеріальних активів, які вибули, має бути розкрита у примітках до фінансових звітів. Крім того, відповідно до вимог пункту 19 П(С)БО 1 для того, щоб фінансова звітність була зрозумілою користувачам, вона повинна містити дані, у т. ч. про припинення (ліквідацію) окремих видів діяльності.


Відображення у фінансовій звітності припинення діяльності
Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про припинену діяльність та розкриття такої інформації у фінансовій звітності визначає П(С)БО 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність».

Припинена діяльність — це ліквідований або визнаний як утримуваний для продажу компонент підприємства, який являє собою:
а) відокремлюваний напрям або сегмент діяльності підприємства;
б) частину єдиного скоординованого плану відмови від окремого напряму або сегменту діяльності підприємства.

Отже, ліквідація ліцензії у випадку, що розглядається, призводить до ліквідації окремого напряму або сегменту діяльності підприємства, і ця інформація має бути розкритою у фінансовій звітності.

ВАЖЛИВО
Ліквідація ліцензії призводить до ліквідації окремого напрямку або сегменту діяльності підприємства, і ця інформація має бути розкритою у фінансовій звітності

Якщо компонент підприємства, який відповідає ознакам припиненої діяльності, вибув через безпосереднє припинення (ліквідацію) діяльності з виробництва та/або продажу продукції (робіт, послуг), то підприємство оцінює та відображає результати зазначеної операції у складі доходів та витрат припиненої діяльності на дату фактичного вибуття активів і погашення зобов’язань. Необоротні активи такого компонента підприємства перевіряються на предмет їх знецінення у порядку, передбаченому П(С)БО 28 «Зменшення корисності активів». Згідно з вимогами П(С)БО 27 підприємство подає у звіті про фінансові результати за період, у якому відбулося фактичне вибуття його компонента шляхом ліквідації або продажу, єдиний показник, який містить:
- прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування;
- прибуток (збиток) від переоцінки необоротних активів, групи вибуття, які утворюють припинену діяльність та оцінюються за чистою вартістю реалізації.

Зазначений результат відображається у вписуваному рядку 176 — прибуток або 177 — збиток, у т. ч. від вибуття активів і погашення зобов’язань унаслідок припинення діяльності.


Бізнес-ризики при анулюванні ліцензій

Якщо вид діяльності, що був припинений у зв’язку з ліквідацією ліцензії, був основним видом діяльності підприємства, то виникають бізнес-ризики, що можуть вплинути на перспективу забезпечення безперервності діяльності підприємства.

Пунктом 18 П(С)БО 1 визначено, що фінансова звітність підприємства формується з дотриманням принципу безперервності діяльності, що передбачає оцінку активів і зобов’язань підприємства, виходячи з припущення, що його діяльність триватиме далі. У світовій практиці принцип безперервності діяльності поряд із принципом нарахування є фундаментальним принципом бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

Рекомендації для практикуючих аудиторів

Усвідомлюючи, які труднощі виникають із фінансовою звітністю в умовах кризи, Рада з аудиторської практики Великобританії (APВ) видала Рекомендації за концепцією функціонуючого підприємства в умовах кризи. Цілком очікувано, що в таких умовах від укладачів фінансової звітності вимагатиметься повніше розкриття інформації про відповідність концепції функціонуючого підприємства і ризик ліквідності. Отже, аудитори у своїх звітах повинні посилатися на дотримання підприємством «принципу безперервності» тільки в тому випадку, якщо є вагомі показники, що підприємство, яке перевіряється, продовжить свою діяльність у найближчому майбутньому.

Американська Рада з нагляду за обліком у публічних компаніях (PCAOВ) зовсім нещодавно випустила рекомендації для практикуючих аудиторів, що акцентують на найважливіших аспектах перевірок в економічних умовах, що склалися. У пункті 34 рекомендацій PCAOВ зазначається, що втрата ліцензії є одним із бізнес-ризиків, що може підірвати спроможність підприємства працювати. Оскільки міжнародні стандарти аудиту прийняті в Україні як національні, та враховуючи економічні умови, що склалися, швидше за все аудитори більше уваги звертатимуть також і на цей аспект. Тому керівництву підприємств, які підлягають обов’язковому аудиту, бажано завчасно підготувати документи, які могли б надати інформацію про перспективи дотримання безперервності діяльності підприємства.


Скачать

Всеукраинский еженедельник «Главбух»

Вернуться в Статьи и публикации автора

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1