Проект изменений в ПСБУ для целей гармонизации с требованиями налогового кодекса

Сообщений: 1544
Зарегистрирован: 16 май 2009, 00:00

Проект изменений в ПСБУ для целей гармонизации с требованиями налогового кодекса

Сообщение Вячеслав ВАРЕНЯ » 25 янв 2011, 13:39

По сообщению одного из учатников форума buhforum.com в пятницу 28.01.11 собираются принять изменения в П(С)БО для целей "гармонизации" с нормами Налогового кодекса. Вероятность принятия этих изменений оценивается как достаточно высокая. В тоже время, мне кажется, что эта "гармонизация" направлена не в ту сторону.

Согласно Закона Украины "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине"
національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку - нормативно-правовий акт, затверджений Міністерством фінансів України, що визначає принципи та методи ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, що не суперечать міжнародним стандартам


Сомневаюсь, что после внесения в отдельные П(С)БУ таких изменений они не будут противоречить МСФО, скорее наоборот, прибавиться различий.


Проект

Зміни до деяких положень (стандартів) бухгалтерського обліку

1. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 № 87, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 21.06.99 за № 397/3690 (із змінами):
1.1. У третьому реченні пункту 16 слова «податку з реклами» вилучити.
1.2. Пункт 19 доповнити другим абзацом такого змісту:
«Підприємства, які для визначення виробничої собівартості застосовують норми податкового законодавства, суму загальновиробничих витрат показують у рядку 045».
1.3. Доповнити форму № 2 додатку до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 після рядка 040 рядком 5 такого змісту:
«Загальновиробничі витрати».
2. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 № 92, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 18.05.2000 за № 288/4509:
2.1. Підпункт 5.1.2 викласти в такій редакції:
«капітальні витрати на поліпшення земель, не пов’язані з будівництвом;».
2.2. Підпункт 5.1.3 викласти в такій редакції:
«5.1.3.1. – будівлі;
5.1.3.2. – споруди;
5.1.3.3. – передавальні пристрої.».
2.3. Пункт 16 доповнити абзацом другим такого змісту:
«Підприємство при застосуванні в бухгалтерському обліку порядку нарахування амортизації основних засобів, що передбачений податковим законодавством, мають право проводити переоцінку об’єктів основних засобів, застосовуючи щорічну індексацію вартості основних засобів, що амортизується, та суми накопиченої амортизації на коефіцієнт індексації, який визначається за формулою:
Кі = [I(а-1) - 10]:100,
де І(а-1) – індекс інфляції року, за результатами якого проводиться індексація. Якщо значення Кі не перевищує одиниці, індексація не проводиться.
Збільшення вартості об’єктів основних засобів, що амортизується, здійснюється станом на кінець року (дату балансу) за результатами якого проводиться переоцінка та використовується для розрахунку амортизації з першого дня наступного року».
2.4. У пункті 22 слово «землі» замінити словами «земельних ділянок»;
Пункт 22 доповнити абзацом такого змісту:
«При застосуванні порядку нарахування амортизації основних засобів, що передбачений податковим законодавством до об’єкту амортизації підприємство може включати витрати на проведення ремонту, реконструкції, модернізації та інших видів поліпшення основних засобів, що перевищують 10 відсотків сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів, що підлягають амортизації згідно податкового законодавства, на початок звітного року».
2.5. Сьомий абзац пункту 26 виключити.
Пункт 26 доповнити абзацом такого змісту:
«Підприємство може застосовувати методи нарахування амортизації згідно податкового законодавства з урахуванням мінімально допустимих термінів корисного використання.».
3. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 18.10.99 № 242, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 02.11.99 за № 750/4043:
3.1. Сьомий абзац пункту 5 виключити.
Абзаци 3 – 5 доповнити словами:
«крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті;».
3.4. Пункт 19 доповнити абзацом такого змісту:
«При застосуванні порядку нарахування амортизації нематеріальних активів, передбаченого податковим законодавством, переоцінка нематеріальних активів підприємством не здійснюється.».
3.3. Пункт 26 доповнити абзацом такого змісту:
«Для нарахування амортизації нематеріальних активів підприємство може застосовувати строки їх корисного використання, передбачені податковим законодавством».
4. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99 № 246, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 2.11.99 за № 751/4044:
4.1. Пункт 28 доповнити другим абзацом такого змісту:
«Бухгалтерський облік запасів ведеться у розрізі контрагентів для визначення вартості товарно-матеріальних цінностей, придбаних у платників податків за спрощеною системою».
5. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 № 20, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 11.02.2000 за № 85/4306:
5.1. Пункт 5 доповнити абзацами другим та третім такого змісту:
«Якщо на дату балансу зобов’язання у вигляді сум поворотної фінансової допомоги, отриманої у звітному періоді від осіб, які не є платниками податку на прибуток, на кінець такого періоду залишаються неповерненими, їх сума включається до складу інших доходів звичайної діяльності.
У випадку погашення зобов’язання у вигляді фінансової допомоги (її частини), що на кінець попереднього звітного періоду була віднесена до доходів такого звітного періоду з причини її непогашення, їх сума відображається у складі інших витрат звичайної діяльності».

6. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 № 290, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 14.12.99 за № 860/4153:
6.1. Абзац третій пункту 4 викласти у такій редакції:
«Роялті - будь–який платіж, отриманий як винагорода за користування або за надання права на користування будь–яким авторським та суміжним правом на літературні твори, твори мистецтва або науки, включаючи комп’ютерні програми, інші записи на носіях інформації, відео–або аудіокасети, кінематографічні фільми або плівки для радіо–чи телевізійного мовлення, будь–яким патентом, зареєстрованим знаком на товари і послуги чи торгівельною маркою, дизайном, секретним кресленням, моделлю, формулою, процесом, правом на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу–хау).».
6.2. Доповнити пункт 4 абзацом такого змісту:
«Не вважаються роялті платежі за отримання об’єктів власності, визначених у частині першій цього пункту, у володіння або розпорядження чи власність особи або, якщо умови користування такими об’єктами власності надають право користувачу продати або здійснити відчуження в інший спосіб такого об’єкта власності або оприлюднити (розголосити) секретні креслення, моделі, формули, процеси, права на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу–хау), за винятком випадків, коли таке оприлюднення (розголошення) є обов’язковим згідно із законодавством України.».
6.3. Пункт 16 доповнити абзацом такого змісту:
«Визнається доходом цільове фінансування для компенсації витрат (збитків), яких зазнало підприємство, та фінансування для надання підтримки підприємству без установлення умов витрачання таких коштів на виконання в майбутньому певних заходів - з моменту його фактичного отримання».
6.4.Підпункт 25.1 пункту 25 викласти у такій редакції:
«Облікова політика щодо визнання доходу, включаючи спосіб визначення ступеня завершеності робіт, послуг, дохід від виконання і надання яких визначається за ступенем завершеності. При виборі облікової політики аналітичний облік за операціями з продажу землі, з розрахунками в іноземній валюті, із пов’язаними особами, борговими вимогами та зобов’язаннями, з відступлення права вимоги, відчуження майна, цінними паперами, деривативами та іншими ніж цінні папери корпоративними правами вести в розрізі доходів та фінансових результатів від здійснення цих операцій».
7. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 № 318, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 19.01.2000 за № 27/4248:
7.1. Пункт 11 доповнити абзацом такого змісту:
«Підприємства можуть застосовувати порядок визначення виробничої собівартості виготовленої та реалізованої продукції (робіт, послуг), який передбачений Податковим кодексом. При застосуванні даного підходу загальновиробничі витрати відображаються окремим рядком у Звіті про фінансові результати згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати».».
8. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 18.11.2005 № 790, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 5.12.2005 за № 1456/11736:
8.1. Перше речення пункту 9 після слова «продажу» доповнити словами «або за виробничою собівартістю відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати».».
8.2. У пункті 10 після слова «продажу» доповнити словами «крім випадків визначених у пункті 11 Положення (стандарту) 30 «Біологічні активи».».
8.3. Пункт 11 викласти в такій редакції:
«Довгострокові біологічні активи у разі якщо, їх справедливу вартість на дату балансу достовірно визначити неможливо, та/або підприємство є платником податку на прибуток, можуть визнаватися та відображатися за первісною вартістю з урахуванням суми їх зносу і втрат від зменшення корисності. Оцінка та амортизація таких довгострокових біологічних активів здійснюється відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» та 28 «Зменшення корисності активів».
Поточні біологічні активи та додаткові біологічні активи, у разі якщо їх справедливу вартість на дату балансу достовірно визначити неможливо, та/або підприємство є платником податку на прибуток, можуть визнаватися та відображатися за первісною вартістю, крім поточних біологічних активів рослинництва, які визнаються і відображаються як незавершене виробництво. Оцінка таких поточних біологічних активів здійснюється відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси».
Біологічні активи справедливу вартість яких на дату балансу достовірно визначити не можливо оцінюються за первісною вартістю до періоду, у якому стає можливим визначити їх справедливу вартість.».
8.4. Перше речення пункту 12 після слова «продажу» доповнити словами «або за виробничою собівартістю відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати».».
8.5. Абзаци другий – восьмий пункту 17 виключити.
8.6. У пункті 26.2. слова «справедливою вартістю (за вирахуванням очікуваних витрат на місці продажу)» замінити словом «вартістю».

Вернуться в Налоговый кодекс

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1