Обсуждение аспектов бухгалтерского учета для целей Налогового кодекса

Сообщений: 24
Зарегистрирован: 17 май 2009, 00:00

Re: Обсуждение аспектов бухгалтерского учета для целей Налогового кодекса

Сообщение Монна Нонна » 23 янв 2011, 00:40

В моем понимании то, что относится на себестоимость - это не расходы периода, а расходы периода - это не себестоимость То есть это два взаимоисключающих понятия.

Вот нормы НК:

138.4. Витрати, що формують собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг, визнаються витратами того звітного періоду, в якому визнано доходи від реалізації таких товарів, виконаних робіт, наданих послуг.
138.5. Інші витрати визнаються витратами того звітного періоду, в якому вони були здійснені

То есть себестоимость на расходы списывается в момент продажи продукции, а прочие расходы - списываются в периоде их понесения.

138.8. Собівартість виготовлених та реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг складається з витрат, прямо пов’язаних з виробництвом таких товарів, виконанням робіт, наданням послуг, а саме:
прямих матеріальних витрат;
прямих витрат на оплату праці;
амортизації виробничих основних засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних з виробництвом товарів, виконанням робіт, наданням послуг;
вартості придбаних послуг, прямо пов’язаних з виробництвом товарів, виконанням робіт, наданням послуг;
інших прямих витрат, у тому числі витрат з придбання електричної енергії (включаючи реактивну);

138.10. До складу інших витрат включаються:
138.10.1. загальновиробничі витрати

Отака фигня, малята

Сообщений: 1544
Зарегистрирован: 16 май 2009, 00:00

Re: Обсуждение аспектов бухгалтерского учета для целей Налогового кодекса

Сообщение Вячеслав ВАРЕНЯ » 23 янв 2011, 11:23


Обратимся к Научно-практическому комментарию к Налоговому кодексу под общей редакцией Н.Я.Азарова.

Відповідно до частини 1 статті 142 ГКУ прибуток (дохід) суб’єкта господарювання є показником фінансових результатів його господарської діяльності, що визначається шляхом зменшення суми валового доходу суб’єкта господарювання за певний період на суму витрат та суму амортизаційних відрахувань. Пп. 134.1.1 п. 134.1 статті 134 ПКУ прибуток як об’єкт оподаткування визначається дещо по-іншому, ніж це трактує ГКУ, а саме:

Пзп = Дзп-Ср-ВІзп , (1)
де
Пзп – прибуток звітного податкового періоду;
Дзп – доходи звітного податкового періоду;
Ср – собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг;
ВІзп – інші витрати звітного податкового періоду.

Розглянемо дані три складові, які впливають на розмір обчислюваного оподаткованого прибутку.
Стосовно першої складової (Дзп ). Частина 2 статті 142 ГКУ регламентує, що для цілей оподаткування Законом може встановлюватися спеціальний порядок визначення доходу як об’єкта оподаткування. Виходячи з цього, статті 135–137 ПКУ регламентують спеціальний порядок визначення доходу як об’єкта оподаткування (детальніше порядок формування доходів
дивись у коментарях до статей 135–137 ПКУ).
Друга складова (Ср) – собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг (у рахунках бухгалтерського обліку – рахунок 90 «Собівартість реалізації»). Визначення даного терміна трактується в пп. 14.1.228 п. 14.1 статті 14 ПКУ, де собівартість розуміється як витрати, що прямо пов’язані з виробництвом та/або придбанням реалізованих протягом звітного податкового періоду товарів, виконаних робіт, наданих послуг, які визначаються відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Склад собівартості реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг визначається п. 138.8–138.9 статті 138 ПКУ. Стосовно амортизаційних відрахувань, то вони є складовою собівартості і відокремлено, як відзначається в частині 1 статті 142 ГКУ, зменшувати оподатковуваний прибуток не будуть.
Внесення у формулу розрахунку прибутку до оподаткування собівартості реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг зумовлене тим, що законодавець акцентує увагу на наближенні норм податкового та бухгалтерського обліку.
Щодо третьої складової (ВІзп). Інші витрати звітного періоду, які включаються для визначення оподаткованого прибутку регламентуються п. 138.10–138.12 статті 138 ПКУ. Крім цього складу витрат, існують певні особливості щодо визначення окремих витрат, які регламентуються статтями 139–143 ПКУ.

138.8. До собівартості виготовлених та реалізованих товарів включаються прямі витрати, тобто витрати, які можна безпосередньо віднести до певного об’єкта витрат. Склад цих витрат відповідає наведеним у п. 11 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 р. № 318, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 січня 2000 р. за № 27/4248 (із змінами) ( далі по тексту – П(С)БО 16 «Витрати»), тільки його дещо розширено – додано амортизацію необоротних активів та вартість придбаних послуг. Водночас не зазначено включення до прямих витрат змінних та постійних розподілених загальновиробничих витрат, хоча концепція визначення бази оподаткування податком на прибуток передбачає визначення собівартості реалізованої продукціїтоварів, робіт, послуг) за правилами бухгалтерського обліку, тобто до собівартості продукції зазначені витрати включаються. Суттєво, що витрати на придбання електричної енергії визначено у складі інших прямих витрат.
Прямі витрати обліковують на бухгалтерському рахунку 23 «Виробництво», на якому визначають собівартість виготовлених товарів. Собівартість одиниці реалізованих товарів відповідає собівартості одиниці виготовлених товарів, а загальна величина собівартості реалізованих товарів визначається, виходячи з обсягу реалізації.

Сообщений: 24
Зарегистрирован: 17 май 2009, 00:00

Re: Обсуждение аспектов бухгалтерского учета для целей Налогового кодекса

Сообщение Монна Нонна » 23 янв 2011, 13:07

Прямі витрати обліковують на бухгалтерському рахунку 23 «Виробництво», на якому визначають собівартість виготовлених товарів.


Правильно. А что делать после того, как в бухучете сделали проводку
Дт 23 Кт 91???
А потом проводка
Дт 26 Кт 23 делается уже с учетом сумм со счета 91.

А в налоговом учете себестоимость включает счет 23 ДО проводки Дт 23 Кт 91.
Ну и?

Сообщений: 24
Зарегистрирован: 17 май 2009, 00:00

Re: Обсуждение аспектов бухгалтерского учета для целей Налогового кодекса

Сообщение Монна Нонна » 23 янв 2011, 13:12

Может быть, они имели в виду то, что распределенные общепроизводственные расходы включаются в себестоимость через 23 счет, а нераспределенные, которые так и остались на 91, включаются в расходы периода?
Надо подумать

Сообщений: 1544
Зарегистрирован: 16 май 2009, 00:00

Re: Обсуждение аспектов бухгалтерского учета для целей Налогового кодекса

Сообщение Вячеслав ВАРЕНЯ » 23 янв 2011, 13:13

Еще один аспект, который заинтересует бухгалтеров - налоговые разницы.

17.1.12. Платник податків має право за методикою, затвердженою Міністерством фінансів України, вести облік тимчасових та постійних податкових різниць, та використовувати дані такого обліку для складання декларації з податку на прибуток.

14.1.188. Податкова різниця - різниця, яка виникає між оцінкою і критеріями визнання доходів, витрат, активів, зобов’язань за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами фінансової звітності, та доходами і витратами, визначеними згідно з розділом ІІІ цього Кодексу;
14.1.189. Тимчасова податкова різниця - податкова різниця, яка виникає у звітному періоді та анулюється в наступних звітних податкових періодах;
14.1.192. Постійна податкова різниця - податкова різниця, яка виникає у звітному періоді та не анулюється в наступних звітних податкових періодах;


Підрозділ 4 п.1 Методика бухгалтерського обліку тимчасових та постійних податкових різниць затверджується у порядку, передбаченому Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", публікується до 1 квітня 2011 року та набуває чинності з 1 січня 2012 року. Суб’єкти господарювання – платники податку на прибуток подають фінансову звітність з урахуванням податкових різниць починаючи зі звітних періодів 2012 року.

46.2. Платник податку на прибуток подає разом з відповідною податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність (крім малих підприємств) у порядку, передбаченому для подання податкової декларації.
Платники податку на прибуток, малі підприємства, віднесені до таких відповідно до Господарського кодексу України, подають разом з річною податковою декларацією річну фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання податкової декларації.
У складі фінансової звітності платник податків зазначає тимчасові та постійні податкові різниці за формою, встановленою Міністерством фінансів України.

Підрозділ 4 п.6. Для визначення переліку об’єктів основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів за групами відповідно до пункту 145.1 статті 145 цього Кодексу з метою нарахування амортизації з дати набрання чинності розділом ІІІ цього Кодексу застосовуються дані інвентаризації, проведеної за станом на 1 квітня 2011 року.
Якщо загальна вартість усіх груп основних засобів за даними бухгалтерського обліку менша, ніж загальна вартість усіх груп основних фондів за даними податкового обліку на дату набрання чинності розділом ІІІ цього Кодексу, то тимчасова податкова різниця, яка виникає в результаті такого порівняння, амортизується як окремий об’єкт із застосуванням прямолінійного методу протягом трьох років.


С одной стороны есть право вести учет налоговых разниц по Методике Минфина и использовать эти данные для составления налоговой отчетности по налогу на прибыль. С другой стороны, это право с 2012 года трансформируется в скрытую обязанность. Кроме того, у плательщика возникнет обязанность определять и вести учет налоговых разниц с 01.04.11 в случае, указанном в подразделе 4 п.6. Переходных положений Налогового кодекса.

Сообщений: 1544
Зарегистрирован: 16 май 2009, 00:00

Re: Обсуждение аспектов бухгалтерского учета для целей Налогового кодекса

Сообщение Вячеслав ВАРЕНЯ » 23 янв 2011, 13:14

Монна Нонна пишет:Может быть, они имели в виду то, что распределенные общепроизводственные расходы включаются в себестоимость через 23 счет, а нераспределенные, которые так и остались на 91, включаются в расходы периода?
Надо подумать


Да, именно это имелось ввиду.

Пред.

Вернуться в Налоговый кодекс

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1